Požadavky na provoz systému

Vše, co budete potřebovat, už pravděpodobně máte. My se postaráme o zbytek!

Všeobecné obchodní podmínky užívání aplikace Usneseni.cz

ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako „VOP“):

- jsou nedílnou součástí smlouvy o užívání aplikace Usnesení.cz (aplikace Usnesení.cz dále jen jako „Aplikace“, smlouva o užívání Aplikace dále jen jako „Smlouva“), kterou uzavírá zákazník s provozovatelem Aplikace, společností NETsecurity, s.r.o., IČO 279 10 466, sídlem Třebízského 282, Roztoky, PSČ 252 63, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 125874 (společnost NETsecurity, s.r.o. dále jen jako „Provozovatel“),
- podrobněji popisují závazná pravidla a podmínky používání Aplikace a blíže upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem a zákazníkem.

1.2. Aplikace je určena výhradně pro potřeby zákazníků, kterými jsou obce či jejich samosprávné části.
1.3. Účelem Aplikace je pomoci zákazníkům s přípravou, koordinací a průběhem jednání jejich orgánů, zejm. zastupitelstev a rad, jakož i zkvalitnění a zpřehlednění jejich výstupů.
1.4. Aplikace není určena pro využívání ze strany spotřebitelů.
1.5. Aplikace je nabízena v placené a neplacené verzi.

2. Uzavření Smlouvy

2.1. Podmínkou uzavření Smlouvy je registrace zákazníka na webových stránkách Provozovatele na adrese www.usneseni.cz (tyto webové stránky dále jen jako „Webové stránky“), tj. zadání údajů v registračním formuláři a kliknutí na tlačítko "registrovat".
2.2. Registrací zákazníka dochází k uzavření Smlouvy o bezúplatném užívání Aplikace.
2.3. Po dobu 60 dnů ode dne dokončení první registrace zákazníka je zákazníkovi umožněno bezúplatně užívat Aplikaci v rozsahu Smlouvy o úplatném užívání Aplikace (toto období dále jen jako „Zkušební doba“).
2.4. Po skončení Zkušební doby je zákazník dotázán, zda si přeje uzavření Smlouvy o úplatném užívání Aplikace anebo pokračování v režimu Smlouvy o bezúplatném užívání Aplikace:
       2.4.1. v případě volby uzavření Smlouvy o úplatném užívání Aplikace Provozovatel vypracuje návrh písemného znění Smlouvy o úplatném užívání Aplikace, který zašle na emailovou adresu zadanou zákazníkem v registračním formuláři pro komunikaci (dále jen jako „Kontaktní email“). Tento návrh zákazník dvakrát vytiskne, oba stejnopisy podepíše a oba odešle na adresu Provozovatele. Smlouva o úplatném užívání Aplikace je uzavřena okamžikem, kdy její oboustranně podepsané listinné znění bude doručeno Zákazníkovi,
       2.4.2. v případě volby pokračování v režimu Smlouvy o bezplatném užívání Aplikace, případně pokud zákazník nebude nijak reagovat, bude pokračováno v režimu Smlouvy o bezplatném užívání Aplikace a funkčnost Aplikace bude adekvátně omezena.
2.5. Uzavřením Smlouvy zákazník:
       2.5.1. bezvýhradně přijímá návrh Provozovatele na uzavření Smlouvy včetně těchto VOP, které jsou nedílnou součástí Smlouvy,
       2.5.2. získává právo k užívání Aplikace v rozsahu dle zvoleného typu Smlouvy (bezplatné / úplatné užívání Aplikace) a dle zadaných údajů (zejm. počtu uživatelů Aplikace),
       2.5.3. akceptuje ceník zveřejněný na Webových stránkách (v případě Smlouvy o úplatném užívání Aplikace).
2.6. Nevyplývá-li ze Smlouvy něco jiného, platí, že byla uzavřena na dobu neurčitou.
2.7. Zákazník bere na vědomí, že v případě uzavření Smlouvy o bezúplatném užívání Aplikace:
       2.7.1. není zákazníkovi poskytována žádná technická podpora,
       2.7.2. nabízí Aplikace odlišnou (limitovanou) funkcionalitu,
       2.7.3. není zákazníkovi garantována dostupnost Aplikace a dat, která zákazník nebo jakýkoliv od něj odvislý uživatel uloží na server Provozovatele (tato data dále jen jako „Data zákazníka“),
       2.7.4. je Provozovatel oprávněn Smlouvu o bezúplatném užívání Aplikace jednostranně vypovědět a Data zákazníka smazat za účelem uvolnění kapacity pro jiné zákazníky, zejména v případě, že zákazník Aplikaci aktivně neužívá (tj. zákazník ani žádný od něj odvislý uživatel nevyužije Aplikaci po dobu nejméně 90 dnů) Výpověď Smlouvy o bezúplatném užívání Aplikace bude zákazníkovi zaslána emailem na Kontaktní email.

3. Zpřístupnění Aplikace

3.1. Po uzavření Smlouvy obdrží zákazník přihlašovací údaje ke svému zákaznickému (administrátorskému) účtu v Aplikaci – přihlašovací jméno a heslo (tento účet dále jen jako „Administrátorský účet“). Heslo může zákazník v Administrátorském účtu následně měnit.
3.2. Administrátorský účet zákazníka představuje hlavní účet, prostřednictvím kterého může zákazník provádět zejména následující operace:
      3.2.1. zakládat a rušit uživatelské účty jednotlivých uživatelů Aplikace, zejm. obecních zastupitelů, radních či jiných zákazníkem pověřených osob, např. pracovníků obecního úřadu (uživatelský účet dále jen jako „Uživatelský účet“), stejně jako definovat oprávnění uživatelských účtů,
      3.2.2. definovat oprávnění přiznaná jednotlivým Uživatelským účtům,
      3.2.3. přistupovat k Datům zákazníka včetně jejich modifikace či smazání,
3.3. Uživatel se k Aplikaci přihlašuje prostřednictvím Uživatelského účtu, který založí a uživateli přidělí zákazník. Uživatel je povinen uchovávat přihlašovací údaje k přidělenému Uživatelskému účtu v přísné tajnosti a neumožnit žádné třetí osobě přístup k přidělenému Uživatelskému účtu.
3.4. Minimální počet Uživatelských účtů zastupitelů a radních je dán skutečným počtem těchto kolektivních orgánů.
3.5. Zákazník je oprávněn měnit počet Uživatelských účtů zákazníkem pověřených osob, např. pracovníků úřadu ve svém zákaznickém účtu, a to udělením přístupu těmto osobám do aplikace.

4. Cena za užívání Aplikace

4.1. V případě uzavření Smlouvy o úplatném užívání Aplikace je zákazník povinen za užívání Aplikace hradit sjednanou cenu za užívání Aplikace (dále jen jako „Cena“).
4.2. Cena se řídí platným ceníkem dostupném na Webových stránkách.
4.3. Cena je závislá zejména na:
       4.3.1. počtu Uživatelských účtů,
       4.3.2. kapacitě Dat zákazníka uložených na serveru Provozovatele,
       4.3.3. aktivaci příplatkových (doplňkových) služeb a funkcí.
4.4. Zúčtovacím obdobím je kalendářní měsíc.
4.5. Cena je hrazena na základě daňových dokladů vystavených Provozovatelem po uplynutí zúčtovacího období. Daňový doklad Provozovatel vystaví pouze elektronicky a zašle jej na Kontaktní email, s čímž zákazník výslovně souhlasí.
4.6. Daňový doklad Provozovatele musí splňovat všechny náležitosti stanovené platnými a účinnými právními předpisy. V opačném případě je zákazník oprávněn daňový doklad odmítnout a žádat jeho opravu – do doby doručení jeho opraveného znění se neocitá v prodlení s úhradou Ceny.
4.7. Poskytovatel na daňovém dokladu uvede výhradně bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob (dále jen jako „Zveřejněný účet“). V případě porušení této povinnosti je zákazník oprávněn provést úhradu na Zveřejněný účet a nemůže se ocitnout v prodlení s úhradou Ceny uvedené v takovém daňovém dokladu. Pokud by zákazníkovi vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinností Poskytovatele vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, má zákazník nárok na náhradu všeho, co za Poskytovatele v souvislosti s tímto ručením plnil.
4.8. Splatnost Ceny je 14 dnů ode dne vystavení a doručení daňového dokladu zákazníkovi.
4.9. Poskytnutí jakékoliv slevy nezakládá nárok zákazníka na poskytnutí stejné či jiné slevy v budoucnu, ani nebrání Provozovali ve změnách ceníku či v pravidelném navýšení Ceny o inflaci dle ust. čl. 4.13 VOP.
       4.10. V případě prodlení zákazníka s úhradou Ceny vzniká Provozovateli nárok na:
       4.10.1. zákonný úrok z prodlení a
       4.10.2. smluvní pokutu v sazbě 0,1% z dlužné části Ceny za každý den prodlení.
4.11. V případě prodlení zákazníka s úhradou Ceny po dobu delší než 20 dnů je Provozovatel oprávněn omezit přístup zákazníka do Aplikace, a to do doby úplného zaplacení Ceny a jejího příslušenství. Omezením přístupu zákazníka do Aplikace se rozumí omezení jak přístupu zákazníka k Administrátorskému účtu, tak přístupu všech uživatelů odvislých od zákazníka k Uživatelským účtům. Omezení přístupu zákazníka do Aplikace nemá vliv na povinnost zákazníka hradit Cenu.
4.12. Opakované prodlení zákazníka s úhradou Ceny a prodlení zákazníka s úhradou Ceny trvající déle než 20 dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
4.13. Provozovatel je oprávněn Cenu navýšit o inflaci, a to za těchto podmínek:
        4.13.1. k navýšení Ceny je Poskytovatel oprávněn přistoupit nejdříve po skončení kalendářního roku, ve kterém došlo k uzavření Smlouvy,
        4.13.2. navýšení Ceny nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém Provozovatel navýšení Ceny oznámí zákazníkovi,
        4.13.3. o navýšení Ceny bude Provozovatel zákazníka informovat:
- emailem zaslaným na Kontaktní email
        4.13.4. navýšení Ceny bude odpovídat přírůstku indexu spotřebitelských cen za za předchozí kalendářní rok vyhlášenou Českým statistickým úřadem (dále jen jako „Přírůstek“), se zaokrouhlením na celé stokoruny nahoru, resp. pokud Provozovatel k navýšení Ceny v předchozích letech trvání Smlouvy nepřistoupil, může navýšení odpovídat až součtu Přírůstků za roky trvání Smlouvy, během kterých k navýšení Ceny nepřistoupil, se zaokrouhlením na celé koruny nahoru.

5. Licenční ujednání

5.1. Uzavřením smlouvy zákazník nabývá nevýhradní licenci k užívání Aplikace, v rozsahu nezbytném k užívání Aplikace dle zvoleného typu Smlouvy (bezplatné / úplatné užívání Aplikace) a dle zadaných údajů (zejm. počtu uživatelů Aplikace).
5.2. Zákazník potvrzuje svoji obeznámenost s tím, že:
       5.2.1. Provozovateli, případně dalším subjektům, náleží veškerá autorská práva a další práva duševního vlastnictví k Aplikaci,
       5.2.2. nemá právo na obdržení, prohlížení, užívání nebo na jakékoliv jiné nakládání se zdrojovým kódem Aplikace,
       5.2.3. není oprávněn Aplikaci jakkoliv distribuovat, měnit nebo zapracovávat do jiného počítačového programu,
       5.2.4. s výjimkou zpřístupnění Aplikace uživatelům prostřednictvím Uživatelských účtů není oprávněn udělit nebo postoupit licenci či podlicenci k užívání Aplikace jakékoliv třetí osobě, ani Aplikaci jakkoliv úplatně či bezúplatně zpřístupňovat třetím osobám.

6. Práva a povinnosti Provozovatele

6.1. Provozovatel se v případě uzavření Smlouvy o úplatném užívání Aplikace zavazuje:
       6.1.1. udržovat Aplikaci funkční a dostupnou,
       6.1.2. umožňovat zákazníkovi přístup do Aplikace ve sjednaném rozsahu,
       6.1.3. informovat zákazníka o podstatných změnách Aplikace s dostatečným časovým předstihem na Webových stránkách a zasláním informačního emailu na Kontaktní email,
       6.1.4. informovat zákazníka o plánovaných omezeních dostupnosti či funkčnosti Aplikace, typicky z důvodu oprav, úprav či údržby hardwarového či softwarového vybavení Provozovatele, dostatečným časovým předstihem na Webových stránkách a zasláním informačního emailu na Kontaktní email,
       6.1.5. nastavit plánovaná omezení dostupnosti či funkčnosti Aplikace tak, aby co nejméně omezovaly zákazníka v užívání Aplikace,
       6.1.6. reagovat v přiměřené lhůtě na podněty zákazníka týkající se dostupnosti a funkčnosti Aplikace,
       6.1.7. bezodkladně informovat zákazníka o případných žádostech orgánů veřejné moci o zpřístupnění Dat zákazníka, o provedení prohlídky prostor, ve kterých se Data zákazníka nacházejí atp., ledaže by tím Provozovatel porušil povinnost uloženou mu obecně závazným právním předpisem nebo soudním či jiným rozhodnutím.
6.2. Provozovatel je oprávněn:
       6.2.1. uvádět ve svých obchodních materiálech informaci o tom, že zákazník užívá Aplikaci,
       6.2.2. dostupnost či funkčnost Aplikace dočasně omezit, vyžadují-li to závažné důvody, např. havárie, hackerský útok, oprava kritických chyb atp. O takovém neplánovaném omezení dostupnosti či funkčnosti Aplikace bude zákazníka v co nejkratší době informovat zasláním informačního emailu na Kontaktní email,
       6.2.3. provádět změny Aplikace, nicméně v případě změny, která způsobí podstatné zhoršení kvality Aplikace a nebude v reakci na písemnou žádost zákazníka v přiměřené lhůtě odstraněna, vzniká zákazníkovi právo na odstoupení od Smlouvy postupem dle ust. čl. 8.6. VOP.
6.3. Provozovatel neodpovídá za skutečnosti mimo jeho kontrolu, které mohou ovlivnit funkčnost Aplikace nebo její dostupnost, např. výpadky internetového připojení, živelné pohromy, hackerské útoky atp. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které zákazníkovi v důsledku takových skutečností vzniknou.
6.4. Odpovědnost Provozovatele za jakýkoliv nárok či kombinaci nároků zákazníka vzniklých z důvodu užívání Aplikace či v souvislosti s užíváním Aplikace, je vždy limitována výší součtu částek, které za užívání Aplikace uhradil zákazník v předcházejícím kalendářnímu roce. Neuhradil-li zákazník v předcházejícím kalendářnímu roce žádnou za užívání Aplikace žádnou částku, je limitována výší součtu částek, které za užívání Aplikace uhradil v příslušném kalendářním roce.
6.5. Provozovateli nevzniká vlastnické ani užívací právo k Datům zákazníka. Provozovatel není oprávněn s Daty zákazníka jakkoliv disponovat.
6.6. Provozovatel není odpovědný za obsah Dat zákazníka.

7. Práva a povinnosti zákazníka

7.1. Zákazník se zavazuje:
       7.1.1. používat Aplikaci výhradně pouze k účelu definovanému v ust. čl. 1.3. VOP, a to způsobem, který nebude v rozporu s obecně závaznými právními předpisy,
       7.1.2. udržovat veškeré údaje uvedené v Administrátorském účtu aktuální, přesné a úplné,
       7.1.3. informovat Provozovatele o případných problémech při užívání Aplikace, a to emailem zaslaným na emailovou adresu Provozovatele [email protected] (dále jen jako „Email Provozovatele“),
       7.1.4. poskytnout Provozovateli součinnost nezbytnou pro odstranění nefunkčnosti či vad Aplikace, stejně jako součinnost nezbytnou pro provádění úprav Aplikace,
       7.1.5. uchovávat přihlašovací údaje k Administrátorskému účtu v přísné tajnosti a neumožnit třetím osobám přístup k Administrátorskému účtu. Provozovatel neodpovídá za žádnou škodu vzniklou v důsledku porušení této povinnost,
       7.1.6. umožnit přístup k Aplikaci výhradně uživatelům prostřednictvím Uživatelských účtů, kdy každý uživatel bude oprávněn užívat výhradně jemu přidělený Uživatelský účet,
       7.1.7. zajistit, aby uživatelé dodržovali povinnosti týkající se užívání Aplikace uvedené ve Smlouvě, včetně zejm. povinnosti uchovávat přihlašovací údaje k Uživatelskému účtu v přísné tajnosti a neumožnit třetím osobám přístup k Uživatelskému účtu,
       7.1.8. neukládat na server Provozovatele data:
                7.1.8.1.1. obsahující škodlivý kód bez ohledu na jeho povahu (virus, malware, ransomware, phishing…),
                7.1.8.1.2. která by mohla zničit, poškodit nebo limitovat funkčnost Aplikace nebo zařízení Provozovatele nebo ostatních zákazníků,
                7.1.8.1.3. jejichž držení nebo šíření je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy,
                7.1.8.1.4. která jsou předmětem autorských práv jiných subjektů a takové zacházení s nimi je v rozporu s právy oprávněných subjektů
                7.1.8.1.5. sloužící k činnosti rozporné s obecně závaznými právními předpisy.
7.2. Zákazník je odpovědný za obsah Dat zákazníka.
7.3. Zákazník je odpovědný za užívání Aplikace uživateli, kterým umožní přístup k Aplikaci prostřednictvím zřízení Uživatelského účtu.

8. Ukončení smlouvy

8.1. Smlouvu je možné ukončit, resp. zaniká:
       8.1.1. dohodou,
       8.1.2. výpovědí,
       8.1.3. odstoupením od smlouvy,
       8.1.4. uplynutím sjednané doby,
       8.1.5. zánikem některé ze smluvních stran.
8.2. Zákazník je oprávněn Smlouvu kdykoliv vypovědět, a to i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí:
       8.2.1. 2 měsíce, pokud je jejím důvodem změna Aplikace, která způsobila podstatné zhoršení kvality Aplikace a nebyla v reakci na písemnou žádost zákazníka v přiměřené lhůtě odstraněna, případně jiné podstatné porušení Smlouvy ze strany Provozovatele,
       8.2.2. 6 měsíců v ostatních případech.
8.3. Provozovatel je oprávněn Smlouvu kdykoliv vypovědět, a to i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí:
       8.3.1. 2 měsíce, pokud je jejím důvodem prodlení zákazníka s úhradou Ceny či porušení povinností zákazníka,
       8.3.2. 6 měsíců v ostatních případech.
8.4. Výpověď musí mít v případě Smlouvy o úplatném užívání Aplikace písemnou formu a musí být doručena druhé smluvní straně.
8.5. Výpovědní lhůta počíná běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bude výpověď doručena Provozovateli.
8.6. Zákazník je oprávněn od Smlouvy odstoupit:
       8.6.1. poruší-li Provozovatel své povinnosti závažným způsobem,
       8.6.2. vstoupí-li Provozovatel do likvidace,
       8.6.3. podá-li na sebe Provozovatel insolvenční návrh.
8.7. Provozovatel aplikace je oprávněn od smlouvy odstoupit:
       8.7.1. poruší-li zákazník své povinnosti závažným způsobem.
8.8. Odstoupení od Smlouvy musí mít v případě Smlouvy o úplatném užívání Aplikace písemnou formu, musí být doručeno druhé smluvní straně ve lhůtě 1 měsíce od vzniku rozhodné skutečnosti zakládající možnost odstoupení a musí obsahovat dostatečně přesný popis důvodu odstoupení.
8.9. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem následujícím po dni, ve kterém došlo k jeho doručení druhé smluvní straně.

9. Ochrana Dat zákazníka

9.1. Provozovatel se zavazuje, že Data zákazníka:
       9.1.1. neposkytne žádné třetí osobě,
       9.1.2. nepoužije žádným způsobem ve svůj prospěch ani ve prospěch jakékoliv třetí osoby,
       9.1.3. nebude žádným způsobem editovat, cenzurovat, monitorovat ani jakkoliv zpracovávat,
       9.1.4. bude adekvátním způsobem chránit (viz zejm. ust. čl. 9.2 VOP),
       9.1.5. podléhají přísné mlčenlivosti.
9.2. Provozovatel se zavazuje zabezpečovat ochranu Dat zákazníka zejména tímto způsobem:
       9.2.1. Data zákazníka budou vždy uložena výhradně na k tomu určeném serveru Provozovatele,
       9.2.2. Data zákazníka budou pravidelně (1 x denně) zálohována,
       9.2.3. server Provozovatele bude umístěn v zabezpečené režimové místnosti vyhrazené pro informační technologie (IT), do které budou mít přístup výhradně osoby pověřené Provozovatelem ke správě a provozu technologií v prostorách této místnosti umístěných,
       9.2.4. software (zejm. operační systém a firmware) Provozovatele bude pravidelně aktualizován,
       9.2.5. přístup k Datům zákazníka bude podmíněn přihlášením zákazníka/uživatele do Aplikace,
       9.2.6. rozsah práv uživatele pro práci s Daty zákazníka bude definován zákazníkem,
       9.2.7. zákazník bude mít vždy právo své heslo změnit,
       9.2.8. zákazník bude mít vždy právo definovat, kteří uživatelé a v jakém rozsahu budou mít právo s Daty zákazníka nakládat,
       9.2.9. veškerá komunikace v rámci Aplikace bude šifrována protokolem SSL. Zákazník potvrzuje, že tuto metodu šifrování považuje za dostatečně bezpečnou a souhlasí s ní.
9.3. Pro případ, že Data zákazníka budou obsahovat osobní údaje ve smyslu dotčených právních předpisů (zejm. GDPR), smluvní strany výslovně potvrzují, že Provozovatel není tzv. zpracovatelem takových osobních údajů, protože:
- Provozovatel se s takovými osobními údaji může dostat do styku pouze nahodile,
- Provozovatel takové osobní údaje nijak nezpracovává.
9.4. V případech, kdy bude možné Provozovatele považovat za tzv. zpracovatele osobních údajů, se Provozovatel zavazuje přísně dodržovat související právní úpravu, zejm. GDPR. K takovému zpracování osobních údajů může dojít zejména při zpracování těchto dat (budou-li obsahovat osobní údaje):
- emailová adresa uživatele (přihlašovací jméno),
- jméno a příjmení uživatele (data nutná pro identifikaci uživatele v systému),
- tel. číslo uživatele (pro případ SMS notifikací).

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, a předpisy souvisejícími.
10.2. Smlouva může být měněna výhradně písemnou formou (postačí písemná elektronická forma, např. prostřednictvím prostého emailu nebo prostřednictvím operací provedených zákazníkem v rozhraní Administrátorského účtu).
10.3. Smluvní strany se zavazují použít veškeré informace, které jim budou svěřeny druhou smluvní stranou, výhradně k plnění podmínek Smlouvy.
10.4. Zákazník je oprávněn zveřejnit Smlouvu v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
10.5. Zákazník je oprávněn zpracovávat údaje o Poskytovateli dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, včetně zveřejnění Smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejm. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
10.6. Smluvní strany se zavazují zachovávat přísnou mlčenlivost o veškerých informacích a skutečnostech, které se dozvěděly za trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou. Ustanovení čl. 6.2.1 VOP, 10.3 VOP, 10.4 VOP a 10.5 VOP tím nejsou dotčena.
10.7. Zákazník není bez předchozího výslovného písemného souhlasu Provozovatele oprávněn postoupit žádné právo vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní na jakoukoliv jinou osobu.
10.8. Zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení týkajících se služeb a produktů Provozovatele. Tento souhlas může zákazník kdykoliv odvolat (postačí odvolání emailem zaslaným na Email Provozovatele).
10.9. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Smlouvy (včetně ujednání obsažených v těchto VOP) neplatným, nevymahatelným, zdánlivým nebo neúčinným, nedotýká se taková skutečnost platnosti, vymahatelnosti nebo účinnosti ostatních ustanovení Smlouvy (včetně ujednání obsažených v těchto VOP). Smluvní strany se zavazují v takovém případě uzavřít dodatek ke Smlouvě, jímž neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení nahradí novým, které bude v maximálním možném rozsahu odpovídat účelu sledovaném neplatným, nevymahatelným, zdánlivým nebo neúčinným ustanovením.
       10.10. Provozovatel je oprávněn tyto VOP v přiměřeném rozsahu měnit. Provozovatel se zavazuje, že v případě změny VOP bude o jejich novém znění zákazníka informovat, a to:
- prostřednictvím informace uveřejněné na Webových stránkách a
- emailem zaslaným na email administrátorů
Změna VOP zakládá právo zákazníka změny odmítnout a Smlouvu vypovědět ve lhůtě 2 měsíců. Výpovědní lhůta počíná běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bude doručena Provozovateli.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 2. 2022