Požadavky na provoz systému

Vše, co budete potřebovat, už pravděpodobně máte. My se postaráme o zbytek!

Obchodní podmínky pro provoz online aplikace Usneseni.cz

ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou součástí smlouvy, kterou uzavírá uživatel se společností NETsecurity, s.r.o., IČ: 279 10 466, se sídlem Třebízského 282, Roztoky 252 63, zapsané u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 125874 (dále jen „provozovatel aplikace“) a podrobně popisují závazná pravidla a podmínky používání online aplikace s názvem Usneseni.cz (dále jen „aplikace“). Tyto VOP blíže upravují vztah mezi provozovatelem aplikace a uživatelem.

1.2. Aplikace je určena výhradně pro potřeby obcí, městysů, měst či městských částí a jejím účelem je pomoci těmto subjektům s přípravou, koordinací a průběhem jednání zastupitelstva, jakož i zkvalitnit a zpřehlednit jeho výstupy. Aplikace není určena pro využívání spotřebiteli.

1.3. Aplikace je uživateli zpřístupněna po uzavření smlouvy. Zobrazení tlačítka s názvem "Registrovat" na internetové stránce aplikace je návrhem na uzavření smlouvy ze strany provozovatele aplikace. Kliknutí uživatele na tlačítko "Registrovat" a vyplnění příslušných údajů v registračním formuláři je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření smlouvy ze strany uživatele a tímto je uzavřena smlouva. Kliknutím na tlačítko "Registrovat" uživatel rovněž vyjadřuje souhlas s těmito VOP. Smlouva může být uzavřena rovněž písemnou formou, či objednávkou, kdy podpis smlouvy, resp. objednávky nahrazuje výše zmíněný akt kliknutí na tlačítko „Registrovat“.

1.4. Uzavřením smlouvy tak uživatel akceptuje práva a povinnosti plynoucí mu ze smlouvy, těchto VOP i z ceníku zveřejněného na internetových stránkách www.usneseni.cz. Vyjma placené varianty je možné při uzavření smlouvy zvolit i variantu nehrazenou. Uživatel bere na vědomí, že k nehrazené variantě není poskytována technická podpora a taktéž je tato varianta funkčně odlišná od placené verze. Podoba nehrazené verze a rozsah funkcí se mohou měnit. Možnost využívání nehrazené varianty, nebo přechod na tuto variantu není uživateli nikterak garantován. Rovněž není nikterak garantována dostupnost aplikace a dat. V případě, že uživatel nehrazenou variantu systému aktivně nevyužívá, může provozovatel systému přikročit ke zrušení účtu za účelem uvolnění kapacity pro jiného uživatele.

1.5. Nevyplývá-li ze smlouvy něco jiného, má se za to, že byla uzavřena na dobu neurčitou.

2. Zpřístupnění aplikace

2.1. Po uzavření smlouvy získá uživatel přihlašovací údaje (tj. přihlašovací jméno a heslo) ke svému zákaznickému účtu, jehož prostřednictvím lze založit v aplikaci dílčí uživatelské účty pro zastupitele či uživatelem pověřené osoby (např. pracovníky úřadu).

2.2. Prostřednictvím dílčích uživatelských účtů se do aplikace budou moci přihlašovat jednotliví zastupitelé a uživatelem pověřené osoby. Počet dílčích uživatelských licencí uživatel určí během registrace v registračním formuláři, přičemž počet zvolených licencí pro uživatele musí být roven nebo vyšší počtu zastupitelů správního celku uživatele; poté uživatel může měnit počet dílčích uživatelských účtů ve svém zákaznickém účtu, a to až do počtu zakoupených licencí. Uživatel ve svém zákaznickém účtu definuje konkrétní oprávnění přiznaná dílčím uživatelským účtům v závislosti na tom, zda dílčí uživatelský účet bude patřit zastupiteli či uživatelem pověřené osobě.

2.3. Provozovatel aplikace po uzavření smlouvy uživateli  zpřístupní aplikaci a uživatel bude  za užívání aplikace platit sjednanou cenu ( s vyjímkou neplacené verze). 

3. Placení za aplikaci

3.1. Uživatel je povinen za užívání aplikace (s vyjímkou neplacené verze) platit cenu na základě doručených daňových dokladů vystavených provozovatelem aplikace. Ceny jsou stanoveny vždy dle platného ceníku dostupného po přihlášení na internetových stránkách www.usneseni.cz.

3.2. Uživateli může být poskytnuta individuální sleva z ceníku vyjádřená v procentech. Pokud je taková sleva sjednána, vypočítá se z ceníku platného v době poskytnutí slevy. Tím dochází k zafixování ceny položek, na které byla sleva poskytnuta, a případná pozdější úprava ceníku nebude mít dopad na výši fakturace. Provozovatel může takto sjednanou individuální cenu valorizovat dle skutečné míry inflace.

3.3. V případě, že uživatel překročí úložný prostor konkrétního cenového plánu, je automaticky účtován poplatek, za další započatou jednotku úložného prostoru dle platného ceníku. Rovněž mohou být účtovány poplatky za přídavné funkce a doplňkové služby, které uživatel aktivuje prostřednictvím administrátorského účtu v nastavení systému. V takovém případě bude na skutečnost, že se jedná o příplatkovou funkci nebo službu, administrátor buď upozorněn, nebo bude tato informace u nastavení zmíněna.

3.4. Uživatel tímto souhlasí s tím, že doručování daňového dokladu bude probíhat pouze elektronicky.

3.5. U smlouvy uzavřené na dobu určitou i neurčitou je zúčtovacím obdobím kalendářní měsíc. Daňový doklad je vystavován vždy po uplynutí zúčtovacího období se splatností 14 dní od jeho vystavení a je zasílán výhradně elektronicky na emailovou adresu, kterou uživatel uvedl ve svém zákaznickém účtu jako adresu pro elektronickou fakturaci. Po dohodě je možné sjednat i platbu na delší časový úsek, zpravidla rok, či více let.

3.6. V případě prodlení uživatele s placením sjednané ceny za užívání aplikace náleží provozovateli aplikace zákonný úrok z prodlení a smluvní pokuta ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Pokud je uživatel v prodlení s placením sjednané ceny za užívání aplikace delším než 20 dní, je provozovatel aplikace oprávněn omezit přístup uživatele do aplikace až do doby úplného zaplacení ceny a jejího příslušenství. Omezením přístupu uživatele do aplikace se rozumí omezení jeho přístupu ke svému zákaznickému účtu a stejně tak i omezení přístupu jednotlivých osob ke svým dílčím uživatelským účtům náležejícím k omezenému zákaznickému účtu. Po dobu omezení přístupu uživatele do aplikace trvá uživateli povinnost platit příslušné finanční částky dle doručených daňových dokladů. Opakované prodlení na straně uživatele je podstatným porušením smlouvy.

4. Licenční ujednání

4.1. Uživatel bere na vědomí, že provozovateli aplikace (příp. třetím stranám u některých prvků aplikace) náleží autorská práva a další práva duševního vlastnictví k aplikaci.

4.2. Uživatel uzavřením smlouvy nabývá nevýhradní licenci k aplikaci, a to v rozsahu podle reálného počtu zastupitelů uživatele.

4.3. Uživatel není oprávněný udělovat nebo postoupit licenci či podlicenci třetí osobě bez písemného souhlasu provozovatele aplikace. Uživatel rovněž není oprávněný aplikaci pronajímat či jinak bezúplatně či úplatně zpřístupňovat třetím osobám bez písemného souhlasu provozovatele aplikace; to neplatí pro zpřístupnění aplikace zastupitelům a pověřeným osobám uživatele skrze dílčí uživatelské účty.

4.4. Uživatel nemá právo na obdržení, prohlížení, užívání nebo na jiné nakládání se zdrojovým kódem aplikace.

4.5. Uživatel není oprávněný aplikaci bez souhlasu provozovatele aplikace distribuovat, měnit nebo zapracovávat do jiného počítačového programu.

5. Práva a povinnosti provozovatele aplikace

5.1. Provozovatel aplikace je povinen na základě smlouvy umožnit uživateli přístup do aplikace, a to ve sjednaném rozsahu.

5.2. Provozovatel aplikace je z důvodů referencí oprávněn ve svých obchodních materiálech zveřejnit, kdo je uživatelem aplikace.

5.3. Provozovatel aplikace může provádět změny v aplikaci. V takovém případě je však povinen na provedené podstatné změny upozornit uživatele a to tak, že tuto informaci zveřejní na internetových stránkách www.usneseni.cz a odešle ji také na kontaktní emailovou adresu uživatele uvedenou v jeho zákaznickém účtu. Je-li provedena změna aplikace, která způsobí podstatné zhoršení kvality aplikace pro uživatele a tato změna nebude na písemnou žádost uživatele v přiměřené lhůtě odstraněna, je uživatel oprávněn od smlouvy odstoupit postupem dle bodu 8.4. těchto VOP.

5.4. Provozovatel aplikace se zavazuje udržet aplikaci funkční a dostupnou. Pakliže uživatel nebo osoby užívající dílčí uživatelské účty objeví jakékoliv problémy s aplikací, je uživatel povinen tyto skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit provozovateli aplikace na email podpora@usneseni.cz. Uživatel bere na vědomí, že mohou nastat události mimo kontrolu provozovatele aplikace, které ovlivní funkčnost aplikace nebo její dostupnost pro uživatele či osoby užívající dílčí uživatelské účty (např. výpadek internetového připojení na straně uživatele či osob užívajících dílčí uživatelské účty, živelné pohromy, hackerské útoky na technická zařízení provozovatele aplikace a jiné). Provozovatel aplikace nenese jakoukoli odpovědnost za škodu, která uživateli či osobám užívajícím dílčí uživatelské účty vznikne v souvislosti s takovými událostmi.

5.5. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že provozovatel aplikace může provoz aplikace dočasně a pouze ze závažných důvodů omezit. Oznámení o dočasném omezení provozu aplikace bude uživateli sděleno v případě plánovaného omezení provozu aplikace předem, jinak bez zbytečného odkladu po omezení provozu aplikace. Provozovatel aplikace se však zavazuje vytvořit odpovídající provozní a bezpečnostní opatření, která minimalizují případnou nefunkčnost či omezenou nebo plnou nedostupnost aplikace.

5.6. Provozovateli nevzniká vlastnické právo k datům uživatele. Pouze uživatel je odpovědný za obsah dat vkládaných do aplikace.

5.7. Provozovatel aplikace se tímto zavazuje uživateli oznámit, že se na provozovatele aplikace obrátily orgány činné v trestním řízení, soud či jiné orgány veřejné moci s žádostí o zpřístupnění či vydání dat uživatele nebo se záměrem provedení domovní prohlídky nebo prohlídky jiných prostor, ve kterých se data uživatele nacházejí nebo spravují. Tato povinnost provozovatele aplikace zaniká, pokud by provozovatel aplikace poskytnutím takové informace uživateli porušil povinnost uloženou mu obecně závazným právním předpisem nebo soudním či jiným rozhodnutím orgánu veřejné moci.

6. Práva a povinnosti uživatele

6.1. Uživatel je plně odpovědný za formální i obsahovou správnost veškerých dat umístěných jím nebo osobami užívajícími dílčí uživatelské účty do aplikace.

6.2. Uživatel se zavazuje používat aplikaci pouze k účelu, který je definovaný výše v bodě 1.2. těchto VOP a dále tak, aby to nebylo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

6.3. Uživatel se zavazuje, že veškeré údaje uvedené v jeho zákaznickém účtu budou přesné, aktuální a úplné.

6.4. Uživatel se zavazuje na žádost provozovatele aplikace poskytnout mu nezbytnou součinnost při odstraňování nefunkčnosti a vad aplikace či při provádění úprav aplikace.

6.5. Uživatel je povinen uchovávat své přihlašovací údaje k zákaznickému účtu v tajnosti a neumožnit třetím osobám přístup ke svému zákaznickému účtu. Poruší-li uživatel tuto povinnost, nenese provozovatel aplikace jakoukoli odpovědnost za škodu, která v této souvislosti vznikne a uživatel plně odpovídá za škodu, která případně vznikne provozovateli aplikace, příp. třetím osobám. Zjistí-li uživatel, že došlo nebo by mohlo dojít ke zneužití jeho přihlašovacích údajů do zákaznického účtu, bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámí provozovateli aplikace na email podpora@usneseni.cz; provozovatel aplikace v takovém případě uživateli vygeneruje nové přihlašovací údaje a odešle je do datové schránky uživatele. Uživatel se zavazuje zajistit, aby osoby užívající dílčí uživatelské účty dodržovaly povinnosti uvedené v tomto odstavci obdobně ve vztahu k jejich přihlašovacím údajům k dílčím uživatelským účtům, provozovatel aplikace obdobně nenese jakoukoli odpovědnost za škodu, která v této souvislosti vznikne.

6.6. Uživatel se zavazuje, že nebude nahrávat, zasílat nebo jinak ukládat do prostředí aplikace data, která by mohla obsahovat softwarový virus nebo jiné soubory a programy, které by mohly zničit, poškozovat nebo limitovat funkčnost aplikace nebo zařízení provozovatele aplikace nebo ostatních uživatelů. Dále uživatel není oprávněn nahrávat obsah, jehož držení nebo šíření je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, obsah, který je předmětem autorského práva a takové zacházení s ním není dovolené, obsah, který slouží k trestné činnosti nebo se pokoušet získat přístup k aplikaci jiného uživatele nebo serverům provozovatele aplikace. Porušení těchto povinností zakládá právo provozovatele aplikace odstoupit od smlouvy.

6.7. Uživatel má plnou odpovědnost za používání aplikace osobami užívajícími dílčí uživatelské účty, za akce provedené těmito osobami v rámci používání aplikace a veškerá data umístěná těmito osobami do aplikace. Uživatel je povinen zajistit, aby se osoby užívající dílčí uživatelské účty řídily ustanoveními těchto VOP.

7. Uživatelské účty a jejich administrace

7.1. Po uzavření smlouvy je uživateli zpřístupněn jeho zákaznický účet. Přihlašovací údaje budou uživateli odeslány na emailovou adresu uvedenou během registrace v registračním formuláři.

7.2. Zákaznický účet uživatele představuje hlavní účet uživatele, ze kterého je možné provádět následující operace:

7.2.1. přidávat (až do smluveného počtu), upravovat a odebírat dílčí uživatelské účty;

7.2.2. definovat konkrétní oprávnění přiznaná dílčím uživatelským účtům;

7.2.3. přistupovat ke všem datům uživatele umístěných v aplikaci a jakkoliv je měnit či mazat;

7.2.4. upravovat informace týkající se uživatele, tj. jeho identifikační údaje, emailovou adresu pro zasílání daňových dokladů, kontaktní emailovou adresu atp.

8. Ukončení smlouvy

8.1. Smlouvu mezi provozovatelem aplikace a uživatelem je možné ukončit dohodou smluvních stran, výpovědí, odstoupením od smlouvy a uplynutím dohodnuté doby.

8.2. Uživatel je oprávněn smlouvu kdykoliv během jejího trvání písemně vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 6 měsíců a počíná běžet prvního dne kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po doručení výpovědi provozovateli aplikace. V případě, že jsou licence za užívání aplikace předplaceny na delší časový úsek, nevyčerpaná částka se uživateli nevrací, pokud není písemně dohodnuto jinak. Uživatel je oprávněn smlouvu vypovědět v případě změny těchto VOP, které budou mít za následek podstatné zhoršení postavení uživatele; výpovědní lhůta v takovém případě činí 2 měsíce.

8.3. Provozovatel aplikace je oprávněn smlouvu kdykoliv během jejího trvání písemně vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta v takovém případě činí 1 měsíc a počíná běžet prvního dne kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po doručení výpovědi uživateli.

8.4. Uživatel je oprávněn od smlouvy odstoupit poruší-li provozovatel aplikace závažným způsobem své povinnosti a dále za podmínek stanovených těmito VOP. Písemné odstoupení od smlouvy, včetně popisu důvodu odstoupení, je uživatel povinen doručit provozovateli aplikace ve lhůtě 1 měsíce od vzniku rozhodné skutečnosti zakládající možnost odstoupení. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem následujícím po doručení odstoupení provozovateli aplikace.

8.5. Provozovatel aplikace je oprávněn od smlouvy odstoupit, poruší-li uživatel závažným způsobem své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo těchto VOP. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem následujícím po doručení písemného odstoupení od smlouvy uživateli.

8.6. V případě zvlášť závažného porušení povinností ze strany uživatele je provozovatel aplikace oprávněn od smlouvy odstoupit a s okamžitou účinností po zjištění takového porušení povinností uživateli a osobám užívajícím dílčí uživatelské účty náležející k zákaznickému účtu uživatele zablokovat přístup do aplikace. Následně bude uživatel bez zbytečného odkladu písemně informován o odstoupení od smlouvy ze strany provozovatele aplikace i o důvodu jeho odstoupení.

9. Omezení odpovědnosti provozovatele aplikace

9.1. Pro případ celkové odpovědnosti provozovatele aplikace za jakýkoliv nárok vznesený na základě právního vztahu založeného smlouvou a těmito VOP si smluvní strany sjednaly, že výše škody nepřevýší a je omezena do částky odpovídající výši uhrazených částek za užívání aplikace v předcházejícím kalendářním roce. Pokud nelze určit maximální náhradu škody dle předchozí věty, odpovídá tato maximální náhrada škody součtu částek zaplacených uživatelem za užívání aplikace v aktuálním kalendářním roce.

10. GDPR a ochrana dat uživatele

10.1. Pro registraci Uživatele je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatele nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Uživatelem při registraci.

10.2. Provozovatel aplikace se zavazuje, že data uživatele uložená v aplikaci neposkytne jakékoliv třetí osobě Provozovatel aplikace se zavazuje, že data uživatele nebude editovat, cenzurovat ani jakkoliv monitorovat. Je-li podle obecně závazného právního předpisu či rozhodnutí orgánů veřejné moci nutné data, resp. konkrétní dokumenty vložené do aplikace anonymizovat, je za splnění této povinnosti odpovědný jen uživatel.
Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

10.3. Provozovatel aplikace je v souvislosti s výše uvedenými zákony a nažízeními v roli zpracovatele osobních údajů, uživatel je v roli správce osobních údajů. Data, která zpracovatel požaduje, shromažďuje a ukládá ve svých systémech jsou data nutná pro provoz systému. Konkrétně se jedná o tato data:

- emailová adresa uživatele (login)

- jméno a příjmení uživatele (data nutná pro identifikaci uživatele v systému)

- tel. číslo uživatele (pro případ SMS notifikací)

- datum narození uživatele ( jednoznačná identifikace uživatelů, jmenovců)

Smluvní strany prohlašují, že předávané osobní údaje nebudou zvláštními údaji ve smyslu čl. 9 Nařízení

10.4. Veškerá komunikace v rámci aplikace poskytované prostřednictvím internetového portálu www.usneseni.cz je šifrována protokolem SSL. Uživatel tímto prohlašuje, že tuto metodu šifrování považuje za dostatečně bezpečnou.

10.5. Data o uživateli jsou uchovávána v systémech provozovatele aplikace po dobu trvání obchodního vztahu. Po jeho zániku provozovatel aplikace uchovává pouze data nezbytná pro plnění zákonných požadavků.

10.6. Pokud Uživatel předal či předá Provozovateli osobní údaje jiných fyzických osob, je Uživatel povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě Uživatel odpovídá Provozovateli za způsobenou škodu.

Zabezpečení osobních údajů

10.7. Zpracovatel prohlašuje, že je zcela schopen zajistit technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů, a zavazuje se přijmout a dodržovat taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

10.8. Za standardní bezpečnostní opatření, kterými je Zpracovatel povinen zabezpečovat ochranu osobních údajů, zejména níže uvedená a popsaná opatření:

Přístup k osobním údajům

10.9. Osobní údaje budou uloženy výhradně na k tomu určených serverech, přístup k osobním údajům musí být řízen přístupovými právy a umožněn pouze osobám pouze v rozsahu, který je nezbytný pro plnění povinností daných osob. Pokud budou osobní údaje zachyceny v listinné podobě, musí být listiny obsahující osobní údaje uloženy v zabezpečených prostorách (např. skříních a trezorech), k nimž mohou mít přístup pouze osoby určené vnitřním předpisem Zpracovatele, které tyto osobní údaje potřebují k plnění povinností vyplývajících ze Zvláštních smluv. 

10.11. Zabezpečení uživatelských účtů – administrátorské či jiné privilegované přístupy k údajům mohou být použity pouze po nezbytně nutnou dobu, nesmí být využívány pro soustavnou práci s údaji a je nutné, aby využívaly silnou, více faktorovou autentizaci.  Výchozí hesla všech účtů (včetně technických) je nutné při prvním použití změnit. 

10.12.  Zabezpečení serverů – servery jsou umístěny v zabezpečené režimové místnosti vyhrazené pro informační technologie (IT), do které mají přístup pouze pracovníci zodpovědní za správu a provoz technologií v prostorách umístěných. V operačním systému jsou pravidelně aplikovány aktuální bezpečnostní opravy vydané výrobci.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Smluvní strany se zavazují s výjimkou bodu 5.2. těchto VOP zachovávat mlčenlivost ohledně veškerých informací, které se dozvěděly za trvání smluvního vztahu.

11.2. Práva vzniklá uživateli ze smlouvy a těchto VOP nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu provozovatele aplikace.

11.3. Uživatel tímto vyslovuje svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení obsahujících služby a produkty provozovatele aplikace. Tento souhlas je kdykoliv možné odvolat a to prostřednictvím emailu podpora@usneseni.cz nebo pomocí odkazu v zaslaném obchodním sdělení.

11.4. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 1793 občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) a ustanovení § 1796 občanského zákoníku (lichva).

11.5. V případě kolize VOP předložených provozovatelem aplikace a všeobecných obchodních podmínek předložených uživatelem se smluvní strany zavazují přednostně se řídit VOP předloženými provozovatelem aplikace.

11.6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Smlouvy či těchto podmínek neplatným, nevymahatelným, zdánlivým nebo neúčinným, nedotýká se taková skutečnost platnosti, vymahatelnosti nebo účinnosti ostatních ustanovení Smlouvy či těchto podmínek. Smluvní strany jsou v takovém případě povinny vynaložit veškeré úsilí k uzavření dodatku ke Smlouvě, jímž bude neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení nahrazeno novým odpovídající původně zamýšlenému účelu.

11.7. Všechny spory, které vzniknou mezi provozovatelem aplikace a uživatelem a které se nepodaří vyřešit přednostně mimosoudně, budou rozhodovány věcně a místně příslušným soudem v České republice.

11.8. Provozovatel aplikace je oprávněn tyto VOP kdykoliv změnit. O jejich změně bude předem informovat uživatele prostřednictvím emailu zaslaného na jeho kontaktní emailovou adresu uvedenou v zákaznickém účtu uživatele. Informace o chystané změně VOP bude také zveřejněna na internetové stránce www.usneseni.cz.

11.9. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 20.5.2018 (GDPR review).